Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
0869 174e
Reposted fromscorpix scorpix viawishyouwerehere wishyouwerehere
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
7991 8e12 500
Reposted fromhoseanna hoseanna viawishyouwerehere wishyouwerehere
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola

April 07 2014

razdwatrzywiola
Jesteś dokładnie tym, czym łudziłam się, że nigdy nie byłeś.
I niczym z tego, czym myślałam, że mógłbyś być. 
— Broken-Hearted Girl
Reposted fromaggape aggape viawishyouwerehere wishyouwerehere
razdwatrzywiola
7908 0bbc 500
w drodze do UK z Francji.
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
razdwatrzywiola
0101 f95c
Reposted fromawkwardx awkwardx viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 03 2014

razdwatrzywiola
2002 a349 500
Reposted fromikhakima ikhakima
razdwatrzywiola
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar
Reposted fromchocoway chocoway
razdwatrzywiola
2252 d743
Reposted fromawkwardx awkwardx

December 04 2013

razdwatrzywiola
4153 666a 500
Reposted fromdeviate deviate viawishyouwerehere wishyouwerehere
razdwatrzywiola
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl